Obowiązek informacyjny


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Domuly Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Dominikańska 9 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000665624, NIP 9562323351, Regon 366640799.
  Ze spółką można się kontaktować listownie na podany powyżej adres jej siedziby lub przez email: kontakt@domuly.com
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, adres IP będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach związanych z kontaktami biznesowymi z Domuly Sp. z o.o..
 3. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres prowadzenia przez Domuly Sp. z o.o. działalności gospodarczej.
 4. Informujemy, że posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych,
  b) prawo żądania sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych,
  c) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w tym zakresie skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub jego ustawowego następcy prawnego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, prowadzące działalność pocztową, kurierską, pomocy prawnej, płatniczą.
 7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celach kontaktów biznesowych z Domuly Sp. z o.o..